Nasz zespół

Zainteresowania naukowe

Kierownik projektu

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs w roku 2009 ukończyła studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna, specjalność: lekka technologia organiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w 2015 roku ukończyła studia doktoranckie również na WIiTCh PK i na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi” uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych 
w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna. W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Biomateriały – materiały dla medycyny na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie pracuje w Instytucie Chemii 
i Technologii Organicznej WIiTCh PK na stanowisku adiunkta.

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs jest współautorką 21 doniesień naukowych (w tym 13 posiadających wskaźnik Impact Factor według listy Journal Citation Report), licznych zgłoszeń zaprezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i kongresach naukowych, a także 6 zgłoszeń patentowych i 3 udzielonych patentów. Ponadto, w ramach prac zespołowych, opracowane wynalazki zostały docenione na forum międzynarodowym, otrzymując liczne medale i wyróżnienia na międzynarodowych targach i wystawach.

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs bierze/brała udział w następujących projektach badawczych:

2019-2021 kierownik projektu badawczego: LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 – Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis (NCBiR)

2017-2018 kierownik projektu badawczego: C-2/488/2017/DS-M – Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

2015-2017 wykonawca w projekcie LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 – Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych (NCBiR)

2015-2017 wykonawca w projekcie LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014 – Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia (NCBiR)

2015-2017 wykonawca w projekcie 0489/IP3/2015/73 Iuventus Plus – Otrzymywanie  właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli (MNiSW)

2013-2015 wykonawca w projekcie 0628/IP2/2013/72 Iuventus Plus – Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów (MNiSW)

2013-2014 kierownik projektu badawczego: C-4/257/2013/DS-M – Mikro- i nanosfery polimerowe zawierające substancję czynną jako kontrolowane systemy uwalniania leków

2012 wykonawca w projekcie: C-4/320/DS-M/2012 – Otrzymywanie innowacyjnych hydrożeli biomedycznych na drodze fotosieciowania

2011-2014 kierownik projektu badawczegoOtrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi w ramach funduszu „Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” –projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; na zakończenie projektu: certyfikat oraz „KRYSZTAŁEK DOCTUSA” dla Katarzyny Bialik-Wąs za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego – 19.05.2014, Kraków

Wykonawca projektu

Dr inż. Dagmara Malina

Dr inż. Dagmara Malina w roku 2009 ukończyła studia magisterskie na kierunku Biotechnologia Stosowana w jednostce Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Biomateriały – materiały dla medycyny na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w 2013 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na kierunku Technologia Chemiczna. W roku 2014 na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego wybranymi metalami” uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna. Obecnie obejmuje w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK stanowisko adiunkta.

W roku 2012 jako doktorantka odbyła dwa staże naukowe: krajowy w Instytucie Katalizy im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz zagraniczny w Instytucie Geotechniki Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. W roku 2018 w ramach programu Erasmus„+” dla nauczycieli akademickich, podczas tygodniowego pobytu, prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Dotychczasowe wyniki prac prowadzonych przez dr inż. Dagmarę Malina zostały udokumentowane w 48 opublikowanych publikacjach naukowych (28 z nich posiada wskaźnik Impact Factor według listy Journal Citation Report), 17 rozdziałach w monografiach oraz zostały zaprezentowane na 144 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i kongresach naukowych. Dodatkowo charakter aplikacyjny prowadzonych badań potwierdza 6 przyznanych patentów i 8 zgłoszeń patentowych, natomiast wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu, którego jest członkiem, zostały docenione na forum międzynarodowym otrzymując ponad 60 medali 
i wyróżnień na najwyższej rangi międzynarodowych targach i wystawach.

Dr inż. Dagmara Malina bierze/brała udział w następujących projektach badawczych:

2019-2021 wykonawca projektu LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (Projekt LIDER/NCBiR) – Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

2018 wykonawca projektu C-1/472/2018/DS (Działalność statutowa/MNiSW)
Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości srebra jonowego w zawiesinach nanosrebra

2017 wykonawca projektu C-2/488/2017/DS-M (Działalność statutowa/MNiSW)
Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

2017 wykonawca projektu C-1/167/2017/DS (Działalność statutowa/MNiSW)
Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych

2017-2020 wykonawca projektu UMO-2016/21/D/ST8/01697 (Projekt Badawczy/NCN)
Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

2016 wykonawca projektu C-1/141/2016/DS (Działalność statutowa/MNiSW)
Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej

2016 kierownik projektu C-1/278/2016/DS-M (Działalność statutowa/MNiSW)
Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców

2015-2018 Wykonawca projektu LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014 (Projekt LIDER/NCBiR)
Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia

2015-2018 Wykonawca projektu LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 (Projekt LIDER/NCBiR)
Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych

2013-2015 Wykonawca projektu 0628/IP2/2013/72 (Program IUVENTUS PLUS/MNiSzW)
Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów

2011-2014 Wykonawca projektu PB-0280/B/H03/2011/40 (Projekt Badawczy/NCN)
Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra

2012 – Kierownik projektu C-1/321/DS-M/2012 (Działalność statutowa/MNiSW)
Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota

2011 – Wykonawca projektu C-1-366/DS-M/2011 (Działalność statutowa/MNiSW)
Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych

Dagmara Malina

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

Wykonawca projektu

Mgr inż. Klaudia Pluta

Mgr inż. Klaudia Pluta w roku 2014 ukończyła studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna prowadzone na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki, gdzie następnie podjęła studia III stopnia. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Biomateriały – materiały dla medycyny na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie jest pracownikiem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK.

Mgr inż. Klaudia Pluta jest współautorką 13 doniesień naukowych (w tym 7 posiadających wskaźnik Impact Factor według listy Journal Citation Report), 3 rozdziałów w monografiach, licznych zgłoszeń zaprezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i kongresach naukowych, a także 3 zgłoszeń patentowych. Badania zespołu badawczego, do którego należy, zostały docenione na forum międzynarodowym otrzymując medale i wyróżnienia na najwyższej rangi międzynarodowych targach i wystawach.

Mgr inż. Klaudia Pluta bierze/brała udział w następujących projektach badawczych:

2019-2021 wykonawca projektu LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (Projekt LIDER/NCBiR)
Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

2018 wykonawca projektu C-1/472/2018/DS (Działalność statutowa/MNiSW)
Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości srebra jonowego w zawiesinach nanosrebra

2017 wykonawca projektu C-2/488/2017/DS-M (Działalność statutowa/MNiSW)
Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

2017 wykonawca projektu C-1/167/2017/DS (Działalność statutowa/MNiSW)
Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych

2016 wykonawca projektu C-1/141/2016/DS (Działalność statutowa/MNiSW)
Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej

2016 kierownik projektu C-1/277/2016/DS-M (Działalność statutowa/MNiSW)
Zastosowanie krzemionki koloidalnej w procesie otrzymywania nanocząstek srebra

2015-2018 wykonawca projektu LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014 (Projekt LIDER/NCBiR)
Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia

2013-2015 wykonawca projektu 0628/IP2/2013/72 (Program IUVENTUS PLUS/MNiSzW)
Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów

Wykonawca projektu

Dr inż. Małgorzata Miastkowska

Dr inż. Małgorzata Miastkowska pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktycznym w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W latach 2008-2009 pracowała jako technolog produktów kosmetycznych w Margo Cosmetics. Odbyła staże naukowe w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz w Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, Colloid and Interfacial Chemistry Group w Hiszpanii. Jest stypendystką programu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. W latach 2011-2018 uczestniczyła w projektach badawczych pt:

1) „Wykonanie 9 innowacyjnych produktów – receptur profesjonalnych kosmetyków naturalnych o działaniu regenerującym i przeciwstarzeniowym o pielęgnacji skóry, zgodnych z regułami Ecocert”,

2) „Opracowanie receptury i zbadanie właściwości fizykochemicznych ekokosmetyków”,

3) „Stworzenie ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu perfum na bazie wody, z udziałem kompozycji zapachowych nie zawierających alergenów”. Ponadto, na przełomie 2014 i 2015 r. w ramach projektu „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie” odbyła staż w przedsiębiorstwie Laboratorium Analiz Kosmetycznych „Nova” S.C. Anna Gołębiowska-Pilch Marcin Pilch.

Dr inż. Małgorzata Miastkowska jest współautorką 22 publikacji naukowych (w tym 16 posiadających wskaźnik Impact Factor według listy Journal Citation Report), licznych zgłoszeń zaprezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i kongresach naukowych, a także 8 zgłoszeń patentowych oraz 2 wdrożeń dla przemysłu.

Dagmara Malina

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

Pracownik techniczny

Dr inż. Anna Sienkiewicz

Dr inż. Anna Sienkiewicz jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, na którym ukończyła zarówno studia magisterskie (specjalność: Technologia Polimerów), jak i doktoranckie. W roku 2017 na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych” uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna.

Dr inż. Anna Sienkiewicz jest współautorem 7 publikacji naukowych (o łącznym sumarycznym współczynniku wpływu IF = 19,367), 18 publikacji w materiałach konferencyjnych i wydawnictwach o charakterze monografii oraz 20 wystąpień (w tym: 12 komunikatów posterowych oraz 8 komunikatów ustnych) na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Obecnie Dr inż. Anna Sienkiewicz jest zatrudniona na stanowisku Asystenta Naukowo-Dydaktycznego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Dr inż. Anna Sienkiewicz ma wieloletnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej obejmującej syntezę organiczną oraz analizę procesów i otrzymanych związków chemicznych z wykorzystaniem metod: GPC, MALDI-TOF, 1H i 13C NMR, FT_IR, analizy reologicznej, a także analizy wybranych właściwości mechanicznych (tj. wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie, twardość Shore’a A oraz udarność Charpy’ego bez karbu), stabilności termicznej (metodą TG) oraz morfologii (metodą SEM).

Kontakt

Telefon

(12) 628 27 98

Osoba

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Lokalizacja

Warszawska 24, 31-155 Kraków